Star System gets involved, sherley sherly, scenario n°2